.
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
WYDARZENIA - 2019_2
WYDARZENIA - 2019_1
WYDARZENIA - 2018
WYDARZENIA - 2017
HISTORIA
WALORY GMINY
KONTAKT
GOSPODARKA ODPADAMI
PROJEKTY UNIJNE
e-USŁUGI
Transmisje sesji Rady Gminy

WALORY GMINY

WALORY TURYSTYCZNE I GOSPODARCZE

Bogactwo naturalne

    Ogromnym bogactwem gminy są lasy. Masywy leśne rozrzucone po całym terenie gminy zajmują ponad połowę jej powierzchni, to jest 65,7%. Dominują wśród nich lasy sosnowe, występują również lasy mieszane. Część gruntów leśnych objętych jest ochroną jako lasy wodo-ochronne i glebo-ochronne. Obszar gminy leży w naturalnych granicach zasięgu buka zwyczajnego, cisa pospolitego, wiciokrzewu i wrzośca bagiennego. Z drugiej strony objęty jest zasięgiem gatunków posiadających swoje optimum na południe od linii zlodowacenia bałtyckiego, a więc bzu koralowego, świerku pospolitego, jodły pospolitej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zwiększenie powierzchni zalesiania w gminie Przewóz.

    Głównym powodem zwiększania powierzchni lasów jest ochrona dorzecza Nysy Łużyckiej oraz rozwój w gminie funkcji turystycznych. Ponadto dla udostępnienia terenów leśnych do masowego wypoczynku i turystyki tworzy się infrastrukturę turystyczną zagospodarowania lasów np. parkingi leśne, ścieżki turystyczne. Nie sposób również przecenić lasów i jego ubocznych zasobów (grzyby, jagody itp.) dla ludności, szczególnie wiejskiej dotkniętej zmianami strukturalnymi w rolnictwie.

    Obszar gminy Przewóz reprezentuje kilka gatunków roślin cennych z punktu widzenia ochrony przyrody, reprezentujących kilka grup geograficznych i ekologicznych. Są to między innymi: gatunki osiągające tu wschodnią granice swego występowania (np. selery węzłobaldachowe, rosiczka okrągłolistna, wrzosiec bagienny, rosiczka pośrednia i widłak torfowy ), gatunki związane z efemerycznymi siedliskami zalewowymi, w tym przede wszystkim z aluwiami rzecznymi, ale także z pobrzeżami stawów, gatunki torfowiskowe (np. modrzewnica europejska, turzyca bagienna, borówka bagienna).

    W runie bezwzględnie przeważają grzyby, jagody, borówki. W wielu miejscach, zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej, zachowały się niewielkie fragmenty torfowisk. Wśród lasów po obu stronach granicy leży wiele kompleksów stawów rybnych, miejscami przechodzących w trzcinowiska, mniej lub bardziej podmokłe łąki, zakrzewienia dębowe i lasy łęgowe. Nie mniej ciekawy jest świat zwierząt reprezentowany przez wiele gatunków. Spośród dużych ssaków leśnych spotkać można: sarny, jelenie, lisy, dziki, zające. W ostatnich latach na teren gminy przybył także wilk. Pospolicie występuje pożyteczny jeż. Zachowały się tu takie zagrożone gatunki jak: wydra, bielik, puchacz, żuraw, wodnik, błotniak stawowy, kszyk, czajka. Gatunkami wymagającymi szczególnej troski są dwa ginące gatunki kuraków leśnych: głuszca i cietrzewia. Wymagają one strukturalnie zróżnicowanego środowiska z mozaiką wrzosowisk, bagien, terenów otwartych i lasów ze znacznym udziałem niskich zarośli. Na terenie gminy Przewóz działają dwa koła łowieckie, z tego jedno ma nazwę "Cietrzew" – co jest odznaką działań w ramach ochrony populacji tego gatunku. Ważnym elementem przyrodniczo-krajobrazowym są rzeki i stawy, można w nich złowić: klenie, pstrągi, karpie, sandacza, leszcza, płoć, brzanę, okonia.

    Znaczne obszary gminy podlegają ochronie ze względu na cenne walory przyrodnicze. Do nich możemy zaliczyć: rezerwat „Żurawie Bagno” o pow. 42,07 ha – jest to rezerwat florystyczny leżący około 2 km na północny wschód od miejscowości Lipna, rezerwat "Nad Młyńską Strugą" o pow. 6,22 ha – jest to rezerwat leśny położony w dolinie niewielkiej rzeki Skródy przy jej ujściu do Nysy, Obszar Chronionego Krajobrazu, lasy ochronne grupy I – są to lasy glebo-ochronne na stokach doliny rzeki Nysy Łużyckiej, wody podziemne nr 315 "Chocianów - Gozdnica", graniczący z terenem gminy na północy rezerwat florystyczny "Wrzosiec" należący do gminy Lipinki Łużyckie, pomniki przyrody – 13 szt., użytki ekologiczne – 5 szt.

    Na terenie gminy istnieje szereg innych interesujących, a jeszcze nie objętych ochroną obiektów np.: torfowisko „Bucze” – położone w miejscowości Bucze, stawy z interesującą awifauną w kompleksach koło Straszowa, torfowisko, oczka wodne i obszary z roślinnością torfowiskową w rejonie Lipnej, wyspy na Nysie Łużyckiej w rejonie Przysieka, odcinek doliny między Pieńskiem a Sobolicami, planuje się objąć ochroną w formie Obszaru Chronionego Krajobrazu. Celem ochrony przyrody powinno być zachowanie dotychczasowego zwartego charakteru kompleksu siedlisk rzadkich i zagrożonych gatunków, a także zachowania i renaturyzacja charakterystycznych środowisk, szczególnie torfowisk i borów bagiennych. Silne oddziaływanie człowieka na środowisko w gminach związane jest z degradacją rolniczo – techniczną terenu przez intensywną gospodarkę rolną, a także istnieniem barier ekologicznych, głównie szlaków komunikacyjnych lub obecność zakładów uciążliwych dla środowiska.

DO GÓRY
Zewnętrzne uwarunkowania gminy Przewóz

1.   Bliskość granicy.
2.   Dostęp do środków wspierających regiony przygraniczne (fundusze Unii Europejskiej).
3.   Aktywna obecność kapitału zagranicznego.
4.   Wspólne działania z gminami niemieckimi w zakresie : kultury, oświaty, sportu, p.poż.
5.   Czynniki kulturowo-społeczne – związane z przemianami modelu życia (przenoszenie się na wieś).
6.   Prawno-instytucjonalna przynależność do Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr".

Wewnętrzne uwarunkowania gminy Przewóz
  • Uwarunkowania wewnętrzne stanowią o sile i słabościach regionu, podobnie jak i zewnętrzne.
  • Analiza potencjału gminy, czyli określenie silnych i słabych stron, przedstawiona została w czterech sferach zagadnień:
  • Sfera demograficzno-społeczna,
  • Sfera przyrodnicza,
  • Sfera infrastruktury,
  • Sfera gospodarcza.

Sfera demograficzno–społeczna

1.   Wysoki przyrost naturalny (+4,0‰).
2.   Dodatnie saldo migracji (+5,2‰).
3.   Prawidłowy wskaźnik feminizacji (103 kobiety/100 mężczyzn).
4.   Średni poziom przedsiębiorczości ludności.
5.   Stosunkowo niski wskaźnik obciążenia ekonomicznego ludności (77,2 osoby w wieku
      nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym).
6.   Atrakcyjna sieć osadnicza z dużą liczbą historycznych założeń urbanistycznych i zabytków
      architektury.
7.   Dobrze rozwinięta sieć ośrodków i klubów kultury na szczeblu gminnym.
8.   Kadra wykwalifikowanych pracowników pomocy społecznej gotowych do zmian i modyfikacji.
 
Sfera przyrodnicza

1.   Wysoki stopień lesistości (65,7%).
2.   Bogate zasoby surowców:
        - kruszywa naturalnego(żwiru)
        - węgla brunatnego
3.   Możliwość produkcji „zdrowej żywności” i rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej, w tym
      agroturystyki.
4.   Wysokie walory środowiska przyrodniczego oraz małe oddziaływanie człowieka na środowisko, w tym
      szczególności:
         - rezerwaty przyrody i obszary chronionego krajobrazu
         - udokumentowane zasoby czystych wód podziemnych wysokiej jakości
         - bogata i zróżnicowana szata roślinna lasów, pomniki przyrody.
5.   Bogaty i zróżnicowany świat zwierząt i ptaków.

DO GÓRY
Sfera infrastruktury.

1.   Istniejące przejście graniczne – drogowe w Przewozie.
2.   Projektowane nowe przejścia graniczne:
         - drogowe Sobolice-Lodenau
         - kolejowe Sanice-Steinbach.
3.   Możliwość rozwoju systemów wodociągowych w oparciu o potencjalne zasoby wód podziemnych i
     powierzchniowych.
4.   Dobrze rozwinięta sieć drogowa i kolejowa.
5.   Projektowana budowa drogi rokadowej Łęknica –Przewóz-Sobolice-Pieńsk.
6.   Istniejące historyczne układy urbanistyczne, liczne obiekty zabytkowe.
7.   Dobry poziom wyposażenia w usługi socjalne.
8.   Korzystna struktura osadnicza o rozwiniętej strukturze funkcjonalno – przestrzennej.
9.   Wzrost tempa komercyjnych funkcji usługowych.
10.   Wartościowym elementem krajobrazu jest osadnictwo wiejskie z XIII wieku.

Sfera gospodarcza.

1.   Lokalizacja Euroregionu: "SPREWA-NYSA-BÓBR".
2.   Tereny atrakcyjne dla lokalizacji kapitału , w tym zagranicznego.
3.   Występowanie obszarów o dobrych warunkach dla rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej oraz
     wypoczynku świątecznego.
4.   Sieć elektrowni wodnych.
5.   Duże zasoby taniej siły roboczej na wsi.
6.   Zasoby surowców lokalnych i leśnych.
7.   Przygraniczne położenie regionu.
8.   Wysoki udział sektora prywatnego, w tym handlu.
9.   Korzystna struktura demograficzna.
 
    Analizując zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania możemy stwierdzić, że gmina Przewóz jest regionem o wielofunkcyjnym przeznaczeniu. Atuty rozwojowe gminy , szanse i mocne strony stanowią:

DO GÓRY
1.   walory przyrodniczo – krajobrazowe wynikające z położenia geograficznego tworzą obszary chronionego krajobrazu oraz rezerwaty przyrody,
2.   czyste środowisko, duża lesistość gminy (65,7%), stawy i rzeki tworzą idealne warunki rozwoju i wzbogacania oferty rekreacyjno - turystycznej,
3.   korzystne położenie w stosunku do ośrodków miejskich: Łęknica, Gozdnica i miasta powiatowego Żar, oraz dogodne połączenie komunikacyjne,
4.   modernizacja i budowa drogi rokadowej: Łęknica - Przewóz - Sobolice - Bielawa Dolna,
5.   unikalne oraz liczne obiekty przyrodniczo – zabytkowe,
6.stosunkowo wysokie dochody budżetu gminy,
7.   przedsiębiorczość społeczności lokalnej,
8.   położenie przygraniczne gminy – przejście graniczne w Przewozie,
9.   rosnące zapotrzebowanie na zdrową żywność – bliskość rynków zbytu i czystość środowiska może przyczynić się do rozwoju produkcji warzyw i zdrowej żywności; jest ona coraz bardziej poszukiwana przez konsumentów,
10.   moda na mieszkanie na wsi – rozpoczyna się moda, która przychodzi do nas z Zachodu na budowanie domów na wsi i dojeżdżanie do pracy w mieście; może to spowodować przypływ finansów do budżetu gminy, rozwój małej przedsiębiorczości i rozwój infrastruktury miejskiej,
11.   dobrze rozwinięta sieć dróg gminnych,
12.   zasoby surowców mineralnych (węgla brunatnego, żwiru ),
13.   zasoby nieruchomości rolnych Skarbu Państwa,
14.   nadwyżka siły roboczej we wsiach gminy.


PRZYKŁADOWE TERENY POD INWESTYCJE

OFERTA NR 1

Nr ewidencyjny działki:

250/20

Teren zabudowany/niezabudowany:

zabudowany

Adres:

Przewóz, pl.Targowy 1

Powierzchnia:

0,6191 ha

Właściciel:

Gmina Przewóz

Zgłaszający ofertę:

Wójt Gminy Przewóz

Adres:

pl. Partyzantów 1, 68-132 Przewóz

Osoba do kontaktu:

Wójt Gminy + Referat Gospodarki

Sytuacja prawna uregulowana:

KW22129

Zabudowania (przy terenie zabudowanym)

Hala targowa o wymiarach 78m x 63m

Media (uzbrojenie terenu)

woda + sieć energetyczna + kanalizacja

Dostęp do komunikacji

Położona przy drodze wojewódzkiej nr 350, 200 m od przejścia granicznego

Preferowane inwestycje

 

Forma sprzedaży:

Przetarg

Cena:

8,50 zł/m2

Uwagi:

Miejsca pracy dla kobietOFERTA NR 2

Nr ewidencyjny działki:

250/22

Teren zabudowany/niezabudowany:

niezabudowany

Adres:

Przewóz, pl.Targowy 1

Powierzchnia:

0,6598 ha

Właściciel:

Gmina Przewóz

Zgłaszający ofertę:

Wójt Gminy Przewóz

Adres:

pl. Partyzantów 1, 68-132 Przewóz

Osoba do kontaktu:

Wójt Gminy + Referat Gospodarki

Sytuacja prawna uregulowana:

KW22129

Zabudowania (przy terenie zabudowanym)

-

Media (uzbrojenie terenu)

woda + sieć energetyczna + kanalizacja

Dostęp do komunikacji

Położona przy drodze wojewódzkiej nr 350, 200 m od przejścia granicznego

Preferowane inwestycje

 

Forma sprzedaży:

Przetarg

Cena:

7,50 zł/m2

Uwagi:

 OFERTA NR 3

Nr ewidencyjny działki:

11

Teren zabudowany/niezabudowany:

niezabudowany

Adres:

Przewóz, ul.

Powierzchnia:

10 ha

Właściciel:

Gmina Przewóz

Zgłaszający ofertę:

Wójt Gminy Przewóz

Adres:

pl. Partyzantów 1, 68-132 Przewóz

Osoba do kontaktu:

Wójt Gminy + Referat Gospodarki

Sytuacja prawna uregulowana:

tak

Zabudowania (przy terenie zabudowanym)

-

Media (uzbrojenie terenu)

brak

Dostęp do komunikacji

Droga nr F 1097

Preferowane inwestycje

Zabudowa mieszkaniowa z usługami wg potrzeb

Forma sprzedaży:

Przetarg

Cena:

7 zł/m2

Uwagi:

 OFERTA NR 4

Nr ewidencyjny działki:

17

Teren zabudowany/niezabudowany:

zabudowany

Adres:

Przewóz, ul.Sportowa

Powierzchnia:

1,6768 ha

Właściciel:

GS Żary

Zgłaszający ofertę:

GS "Samopomoc Chłopska" Żary

Adres:

ul. Górnośląska 26, 68-200 Żary

Osoba do kontaktu:

 

Sytuacja prawna uregulowana:

KW 21412

Zabudowania (przy terenie zabudowanym)

pomieszczenia magazynowe

Media (uzbrojenie terenu)

woda + sieć energetyczna

Dostęp do komunikacji

droga krajowa nr 27

Preferowane inwestycje

 

Forma sprzedaży:

Przetarg - negocjacje

Cena:

7 zł/m2

Uwagi:

 

 .