.
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
WYDARZENIA - 2019_2
WYDARZENIA - 2019_1
WYDARZENIA - 2018
WYDARZENIA - 2017
HISTORIA
WALORY GMINY
KONTAKT
GOSPODARKA ODPADAMI
PROJEKTY UNIJNE
e-USŁUGI
Transmisje sesji Rady Gminy

WYDARZENIA - 2018
12.2018
Informujemy, iż harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych znajduje się w zakładce "Gospodarka odpadami"

12.2018

OGŁOSZENIE

 

o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie

upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)

WÓJT GMINY PZEWÓZ

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Przewóz w roku 2019.

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

 1. organizacje pozarządowe,

 2. podmioty uprawnione na podst. art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,

 3. jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania to:

Upowszechnianie piłki nożnej oraz sportów walki w Gminie Przewóz – dotacja w wysokości do 35.000,- zł (brutto), w tym:

 1. prowadzenie zajęć treningowych,

 2. organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,

 3. reprezentowanie Gminy Przewóz w zawodach i turniejach międzygminnych oraz w rozgrywkach ligowych,

 4. udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego,

 5. bieżące utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejącej bazy sportowej.

Kwota przeznaczona na dotację może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2018 wynosiła 94.104,- zł (brutto), w tym dotacja dla organizacji pozarządowych 40.000 zł.

 

Zasady przyznawania dotacji:

 1. podmiot ubiegający się o dotację powinien:

  a) mieć swoją siedzibę na terenie Gminy Przewóz,

  b) zadania realizować na terenie Gminy Przewóz lub na rzecz jej mieszkańców,

  c) prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

  d) dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania,

  e) posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu, w szczególności w zakresie organizacji szkolenia sportowego i przeprowadzania rozgrywek ligowych,

  f) dysponować odpowiednim sprzętem lub dostępem do bazy umożliwiającym realizację zadania,

 2. warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057),

 3. do oferty należy dołączyć:

  - oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego będącego przedmiotem oferty,

  - aktualny odpis statutu,

  - aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia).

 

Termin i warunki realizacji zadania:

 1. realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna rozpocząć się od dnia podpisania umowy i zakończyć się z dniem 31 grudnia 2019 r.,

 2. sprawozdania z realizacji zadania muszą być przedłożone w terminach określonych w umowie o realizację zadania,

 3. pozostałe warunki realizacji zadania zostaną ujęte w wiążącej strony umowie.

 

Termin składania ofert – ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Przewozie Pl. Partyzantów 1 w godzinach pracy Urzędu w terminie do 22 stycznia 2019 r.

Komplet dokumentów winien być umieszczony w kopercie opieczętowanej pieczątką firmową wnioskodawcy i podpisanej odpowiednio „Konkurs na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2019 r.”.

 

Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:

Wyboru ofert dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy a oferenci zostaną powiadomieni o dokonanym wyborze oferty.

Oferty oceniane będą wg następujących kryteriów:

 • merytoryczna wartość oferty,

 • możliwość realizacji zadania przez podmiot ubiegający się o dotację (baza, zasoby rzeczowe, kadra, doświadczenie),

 • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz wysokość wkładu własnego podmiotu i dofinansowanie z innych źródeł,

 • dotychczasowa działalność organizacji składającej ofertę w przedmiotowym zakresie.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy pomiędzy Gminą Przewóz a podmiotem ubiegającym się o dotację z zachowaniem formy pisemnej wg wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

Wsparcie odbywać się będzie poprzez przekazanie dotacji w transzach określonych w umowie na specjalnie wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Przewóz.

 

Ogłoszenie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przewóz (bip.wrota.lubuskie.pl/ugprzewoz) i stronie internetowej Gminy www.przewoz.com.pl .

Wójt Gminy

/-/ Mariusz Strojny 


12.2018

Ogłoszenie

Informuje, iż w dniu 2 stycznia 2019 r. w godzinach 17:00 – 19:00 Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Przewóz odwiedzi osoby, które zgłosiły się do udziału w konkursie
“Na najładniejszą świąteczną iluminację”.

Wójt Gminy Przewóz  Mariusz Strojny

 12.2018

Zapraszamy mieszkańców Gminy Przewóz do udziału w konkursie

“Na najładniejszą świąteczną iluminację”.
Dla finalistów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w Urzędzie Gminy (Sekretariat) do dnia 21 grudnia 2018 r. na formularzach zgłoszeniowych. Formularze dostępne są u Sołtysów oraz na stronie internetowej Gminy Przewóz, www.przewoz.com.pl w zakładce Aktualności.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie
Wójt Gminy Przewóz  Mariusz Strojny

Zgłoszenie do konkursu
 


W dniu 03.12.2018 r. Wójt Gminy będzie nieobecny w Urzędzie Gminy z powodu wyjazdu służbowego.6.2018

OGŁOSZENIE

 

 W związku z wnioskiem Wójta Gminy Przewóz do Wojewody Lubuskiego w sprawie wystąpienia suszy i związanym z tym znacznym obniżeniem plonów płodów rolnych oraz powołaniem przez Wojewodę komisji do szacowania strat w rolnictwie  informuje, że zainteresowani rolnicy powinni złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lipca 2018 r. pisemne wnioski o wyszacowanie w/w strat.

  Wójt Gminy Przewóz

sites/2a/2a9233333ca2403f1036bbaf85e953a8/attachments/File/wniosek_rolnika_o_szacowanie_start-__(1).docx

sites/2a/2a9233333ca2403f1036bbaf85e953a8/attachments/File/za__-nr-2-Klauzula-informacyjna-przes__anka-zgoda_(1).docx5.2018